فروشگاه آژنو دام, طیور و آبزیان. اژنو
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تاثیرات نور مصنوعی روی ماهی

تاثیرات نور مصنوعی روی ماهی

نور مصنوعی بر روی اکوسیستم ماهی سبب اعمال تاثیرات مثبت و منفی زیادی میشود. عدم توجه به شدت آن میتواند منجر به کاهش جانداران آبزی گردد.

نور مصنوعی چه تاثیراتی روی ماهی میگذارد؟

وجود نور و در کل روشنایی اثرات بسزا و فراوانی در اکوسیستم جانداران آبزی اعمال میکند.

طیف نوری مناسب سبب زیباسازی رنگ ماهی ها ، بهبود رشد آن ها به علاوه گیاهان آبزی میگردد.

اما وجود نور و روشنایی بیش از حد معمول در شب و هنگام تاریکی میتواند سبب تحولات رفتاری در ماهی و همچنین سبب افزایش شکار توسط شکارچیان بصری شود. چون شکارچیان بصری بایستی بتوانند طعمه را ببینند تا آن را شکار کنند.

میتوان تاثیرات ناشی از نور مصنوعی بر روی ماهی های طعمه را با ایجاد سازه های مصنوعی به عنوان پناهگاه برای آن کاهش داد.

تاثیرات نور مصنوعی روی ماهی
تاثیرات نور مصنوعی روی ماهی

اثرات ناشی از وجود نور بر روی جانداران آبزی

پژوهشگران جهت آگاهی از اثرات نور مصنوعی بر روی ماهی ها اقدام به انجام آزمایشی کردند.

یکی از این آزمایش ها ، سنجش به علاوه ارزیابی تاثیر نور و روشنایی کم بر روی میزان شکار ماهی های شکارچی همچون ماهی لوتی اروپایی بر روی میزان مصرف طعمه هایی همچون جانور گاماروس میباشد.

دقت کنید ، این آزمایش در وجود نور مصنوعی در شب تاریک و عدم وجود آن گرفته شده است.

اثرات ناشی از وجود نور بر روی جانداران آبزی
اثرات ناشی از وجود نور بر روی جانداران آبزی

تاثیرات نور مصنوعی در شب تاریک بر روی میزان شکار ماهی :

▪در محیط هایی که ساختار آن ها متشکل از شن ، ماسه به علاوه پناهگاه هایی چوبی است. وجود نور مصنوعی در شب سبب افزایش میزان شکار جانور گاماروس توسط ماهی لوتی اروپایی میشود.

تاثیرات نور طبیعی در شب تاریک بر روی میزان شکار ماهی :

▪دقت کنید ، منظور از نور طبیعی همان نور عادی شب که فاقد وجود نور مصنوعی میباشد. در همان محیط متشکل از ساختار شن ، ماسه به علاوه پناهگاه هایی چوبی میزان شکار جانور گاماروس توسط ماهی لوتی اروپایی به کمتر از هنگامی است که در این محیط نور مصنوعی وجود داشته باشد.

در نتیجه ، وجود نور مصنوعی در تاریکی شبانه سبب کاهش میزان فراوانی از جانداران بی مهره توسط ماهی های شکارچی میگردد.

تاثیرات نور طبیعی در شب تاریک بر روی میزان شکار  ماهی
تاثیرات نور طبیعی در شب تاریک بر روی میزان شکار ماهی
0