منظور از تعیین بارداری بز ، آزمایش هایی جهت بارداری قطعی یا عدم آن است. یکی از این آزمایش ها سونوگرافی از بز میباشد.

نحوه تعیین بارداری بز

تشخیص بارداری بطور معمول توسط سونوگرافی جهت تجسم حضور جنین و جفت درون رحم انجام میشود.

سونوگرافی ترانس شکمی قادر به تشخیص بارداری در (۳۰) روز اولیه دوره است. البته انجام سونوگرافی در (۴۵) روز اولیه بارداری سبب آگاهی دقیق تری از نتیجه میشود.

دقت کنید ، حیوان بایستی در (۱۲) ساعت قبل از انجام سونوگرافی از مصرف مواد غذایی پرهیز و (۴) ساعت قبل از انجام از نوشیدن آب جهت دقت بیشتر در آزمایش خودداری شود.

از عکسبرداری میتوانید جهت تشخیص بارداری با دقت (۱۰۰)٪ پس از گذشت (۷۰) روز و جهت آگاهی از تعداد فرزندان پس از گذشت (۷۵) روز استفاده کرد.

تعیین بارداری بز
تعیین بارداری بز

ارزیابی میزان پروژسترون جهت تعیین بارداری بز

میتوانید با استفاده از سرم اندازه گیری به ارزیابی غلظت پروژسترون بپردازید. دقت کنید ، غلظت پروژسترون بایستی پس از بازه ی زمانی (۲۴_۱۹) روز بارداری ارزیابی گردد.

سطوح کم هورمون پروژسترون میتواند به عدم تایید بارداری بپردازد. البته وجود میزان زیادی از پروژسترون بیانگر بارداری قطعی نیست.

علاوه بر این موارد ، میزان غلظت هورمون پروژسترون بطور قطع نمی تواند به وجود جنین و تعداد آن در اوایل بارداری بز بپردازد.

تست استرون

روش دیگری جهت تعیین بارداری بز انجام تست استرون سولفات بر روی پلاسمای خون و ادرار آن است.

در واقع ، سطح هورمون سولفات استرون توسط جنین افزایش پیدا میکند. دقت کنید ، جهت آگاهی دقیق از وجود بارداری یا عدم وجود آن با استفاده از این روش بایستی بمدت (۶۰_۵۰) روز پس از بارداری صبر کنید.

تضعیف سیستم بدنی جنین ، سقط و مرگ آن سبب کاهش میزان هورمون سولفات استرون میشود.

نقش پروتئین (B) در تعیین بارداری بز

پروتئین (B) نوعی پروتئین مختص به دوران بارداری که وجود آن ناشی از جفت است.

این پروتئین (۳۰_۲۵) روز پس از بارداری قادر به تشخیص در سرم و پلاسمای مربوط به بارداری است.

رایجیت شبه بارداری بز به علت انباشتگی آسپتیک در رحم و عدم موفقیت لوتئولیز و غلظت زیاد هورمون پروژسترون به علت عوامل محیطی است.

بطور تقریبی ، (۵۰)٪ بارداری های کاذب به علت مرگ جنین در (۳۰) روز اولیه بارداری است.

تعیین بارداری بز
تعیین بارداری بز

پیشگیری از سقط جنین بز

رایجیت سقط جنین در بزها دارای تلفات اقتصادی فراوانی است.

شما جهت ارزیابی تعیین بارداری بز بایستی پس از وجود (۵)٪ سقط جنین و تمامی حیوانات باردار در گله باشد.

ناهنجاری های کلامیدیوز ، توکسوپلاسموز ، کمپیلوباکتریوز و تب کیو جزو عوامل رایج در سقط بز هستند.

اقدامات لازم در پیشگیری از سقط :

اجرای اقدامات ایمنی زیستی ، سبب جلوگیری از سقط جنین و ناباروری در گله های بز کم استرس میشود.

▪در صورت خرید حیوانات دامی بز بایستی (۳_۲) هفته قبل از ورود به گله در قرنطینه نگهداری شوند.

واکسیناسیون علیه عفونت مقاربتی کلامیدیا و باکتری کمپیلوباکتر بایستی در صورت لزوم ، انجام شود. البته این واکسن ها فقط سبب کاهش میزان تلفات میشود.

پیشگیری از سقط جنین بز
پیشگیری از سقط جنین بز